Monday, January 21, 2013

BỨC ẢNH LỊCH SỬ ĐỂ ĐỜI LƯU HẬU THẾ! Ngô Tổng Thống khi đi kinh lý thăm dân

Viết bởi Binh Nguyen.
May-1956
South Vietnam's President Ngo Dinh Diem sleeping under the trees during his trip to visit refugee settlements

Một tấm ảnh thôi đủ nói lên tất cả.
Thành kính tưởng nhớ, tiếc thương một vị lãnh tụ Anh Minh, Yêu Nước, Liêm Chính như cố Tổng Thống cuả Việt Nam đệ nhất Cộng Hoà.

Hãy nhìn đôi giày cuả ông mà đau lòng !

BỨC ẢNH LỊCH SỬ ĐỂ ĐỜI LƯU HẬU THẾ!
 

Hãy xem cuộc sống thanh đạm của Ngô Tổng Thống khi đi kinh lý thăm dân. Vị lãnh đạo quốc gia VNCH nghỉ giấc trưa trên một tấm phên tre đổ nát. Ai nhìn thấy cũng rưng rưng nước mắt..

No comments:

Post a Comment